Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning (IST)

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning (IST) har ledende fagmiljøer innen mangfold, tolking, global utvikling og internasjonal utdanning, og virksomheten kjennetegnes av utstrakt internasjonalt samarbeid. Instituttet tilbyr bachelorutdanning i utviklingsstudier, tolking og tegnspråk, samt masterutdanning i internasjonal utdanning og utvikling. Instituttet tilbyr også en rekke videreutdanninger innen mangfoldsstudier.

Ønsker du å forske på kunnskap relatert til ekstremisme og radikalisering på nettet? 

Ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er det ledig en treårig 100 % stilling som stipendiat innen ekstremisme og radikalisering på nettet med ansettelse og oppstart 1. september. Den som ansettes, vil ha sin arbeidsplass ved Institutt for Internasjonale studier og tolkeutdanning ved studiested Pilestredet. 

Fakultetet søker empiriske prosjekter som bidrar til utviklingen av kunnskap innenfor feltet som forskningsprosjektet DARE-Dialogue about Radicalisation and Equality dekker:

Relevant informasjon om forskningsprosjekt  

Vi søker en stipendiat som gjennom empirisk forskning på sosiale medier kan bidra til kunnskap om:

 • radikaliseringstrender blant ekstreme islamister og/eller høyreekstreme med et spesielt fokus på kvinner i Europa.
 • hatretorikk i høyreekstreme og ekstreme islamistiske miljøer i Europa
 • hatretorikkens rolle i ekstreme miljøer
 • religionen og ideologiens betydning i radikalisering.

Spørsmålet stipendiaten skal belyse gjennom analyser av empiriske data er:

 • Hvilken rolle spiller sosiale medier i unge kvinners radikaliseringsprosesser? 

Den som ansettes, vil delta i forskergruppen PROFEKS, som prosjektet knyttes til. Les mer om PROFEKS her

Les mer om fakultetet og instituttet her.

Les mer om våre forskergrupper her

Som søker må du utarbeide en prosjektbeskrivelse for et doktorgradsprosjekt der det gjøres rede for problemstilling, relevans, teoretisk og metodisk tilnærming, samt framdriftsplan for stipendiatperioden, inkludert plan for utlandsopphold. Under arbeidet med å utforme prosjektbeskrivelsen oppfordres du til å kontakte de oppgitte fagpersonene for utfyllende informasjon. 

Ansettelse i stipendiatstilling betinger opptak til ph.d.-programmet i Utdanningsvitenskap for lærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) ved OsloMet, les mer her. Søknad om opptak må være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse. Informasjon om søknadsprosedyre og frister vil bli gitt til aktuelle kandidater. Det forventes at den/de som ansettes, fullfører innen normert tid. 

Kvalifikasjonskrav: 

 • fullført hovedfag/mastergrad (tilsvarende 120 studiepoeng) med
  bokstavkarakter B eller bedre, og med faglig bakgrunn innen
  lærerutdanning, annen pedagogisk utdanning, utdanningsvitenskap,
  utviklingsstudier eller annen utdanning på tilsvarende nivå. Søkere med
  C som karaktergrunnlag, vil kunne bli tatt opp dersom det dokumenteres
  at kandidaten er særskilt egnet til en ph.d.-utdanning. Søkere uten bokstavkarakterer fra tidligere studium skal kunne dokumentere tilsvarende
  godt faglig grunnlag. Lenke til forskriften
 • god skriftlig og muntlig formidlingsevne på engelsk, samt gode ferdigheter i et eller flere av følgende språk: arabisk, tyrkisk, fransk, nederlandsk og tysk. 

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • prosjektbeskrivelsens vitenskapelige kvalitet, herunder originalitet og potensiale
 • prosjektets gjennomførbarhet innen normert tid
 • relevans for prosjektet som stillingen er knyttet til (jf. beskrivelse over).
 • utdanning
 • evne til å jobbe selvstendig, strukturert og målrettet
 • motivasjon for stillingen
 • personlig egnethet, herunder gjennomføringsevne 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for dem som har behov for det. 

Søknadsprosess:
Søkere vil bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må følgende dokumenter lastes opp:

 • søknadsbrev med informasjon om søkerens bakgrunn og motivasjon
 • framdriftsplan, inkl. plan for utenlandsopphold
 • prosjektbeskrivelse (maks 10 sider inkl. referanseliste)
 • CV
 • alle sider av vitnemål og attester. Attestert/sertifisert kopi av vitnemål og karakterutskrift må inneholde ECTS-skala (A-F). Utenlandske vitnemål må være oversatt til engelsk ved gradsgivende institusjon. Utenlandsk utdanning skal fortrinnsvis være godkjent på forhånd, og bekreftet kopi av godkjenningsbrev bør vedlegges.
 • hovedoppgave/masteroppgave
 • publikasjonsliste, dersom relevant
 • vitenskapelige arbeid som ønskes vurdert av sakkyndig utvalg, dersom relevant
Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk, og oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju, og OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter slik at kandidater skal få en reell og rettferdig vurdering. 

Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt i betraktning og heller ikke vurdert. Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig utvalg, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet. Søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering. 

Vi tilbyr:

 • muligheter til fordypning i et spennende fagfelt med et viktig samfunnsoppdrag
 • å bli en del av et internasjonalt fag- og forskningsmiljø med høy kompetanse
 • en arbeidsplass i utvikling
 • et aktivt og inkluderende arbeidsmiljø med gode tilbud innen kultur og sport
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse 

Nærmere opplysninger:

For nærmere informasjon om prosjektet kontakt:

 • Professor Anne Birgitta Nilsen, tlf.: +47 67 23 72 27, e-post anne.birgitta.nilsen@oslomet.no

Har du spørsmål om opptak til doktorgradsprogrammet kontakt:

 • seniorrådgiver Brynhild Simonsen, tlf. +47 67 23 71 38, e-post brysi@oslomet.no

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, med årslønn fra kr 436 900,- til kr 466 500,-. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Stipendiater ved LUI tildeles per d.d. driftsmidler på kr 25 000,- til drift av ph.d.-prosjekt (årlig i tre år). I tillegg kan stipendiater ev. få støtte til noen aktiviteter fra relevant forskergruppe.

I samsvar med Offentlighetsloven kan du som søker offentliggjøres på søkerlisten selv om du har bedt om at søknaden behandles konfidensielt. Du vil i så fall bli varslet før offentliggjøringen. Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen «logg inn og søk stillingen».

Ansettelsestype Stipendiat
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/12254
Publisert 19.12.2018
Søknadsfrist 30.01.2019

Takaisin avoimiin työpaikkoihin