Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA), Forbruksforskningsinstituttet SIFO

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet - storbyuniversitetet består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

Forskarar innan Klede og Berekraft (forskar III, 1108)

Senter for velferds- og arbeidslivsforsking (SVA), Forbruksforskingsinstituttet SIFO

OsloMet – storbyuniversitetet er Noregs tredje største universitet, med eit stort mangfald blant sine nær 22 000 studentar og 2200 tilsette.

Universitetet har studiestader i Oslo sentrum og på Kjeller ved Lillestrøm. OsloMet er tett på byen og arbeidslivet, og driver utdanning og forsking innanfor ein stor bredde av fagfelt som bidrar til å løyse samfunnets utfordringar.

Senter for velferds- og arbeidslivsforsking (SVA) ved OsloMet - storbyuniversitetet består av Arbeidsforskingsinstituttet (AFI), Velferdsforskingsinstituttet NOVA, By- og regionforskingsinstituttet NIBR og Forbruksforskingsinstituttet SIFO.

Om stillinga

Forbruksforskingsinstituttet SIFO er landets leiande fagmiljø på forsking og utredning på forbrukaranes stilling og forbrukets og rolle i samfunnet. Vi har nå ledig to ledige stillingar som forskar III, forskar 1108.

Dei to stillingane er identiske.

Vi arbeidar med kunnskap om forbruk av klede og andre tekstilar. Vi er oppteke av produksjon, forbruk og avhending av klede og andre tekstilar. Stillingane vil handle om alle desse delane av verdikjeda. Spesielt er vi opptekne av korleis verdikjeda kan bli meir berekraftig.

Arbeidsoppgåver og ansvar

 •  Forsking og formidling av forskingsresultat innan klede og andre tekstilar, både til fagmiljøet og samfunnet for øvre. Arbeid på andre av SIFO sine prosjektområde kan og verte aktuelt.
 • Bidrag på forskingssøknadar og å ta initiativ til å vidareutvikle forskingssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnarar.

Kvalifikasjonskrav

 • Mastergrad innan aktuelt fagfelt (design, samfunnsfag m.m.)
 • Røynsle med forskingsprosjekt innan klede og andre tekstilar og berekraft.
 • Røynsle med akkvisisjon for forskingsprosjekt innan klede og andre tekstilar og berekraft.
 • Vitskapeleg publikasjon innan klede og andre tekstilar og berekraft.
 • Røynsle med forsking innan forbruk.
 • God evne til munnleg og skriftleg framstillingsevne på eit skandinavisk språk og engelsk.
 • Røynsle med kvalitative samfunnsfaglege metodar og relevant teori innan forbruk.
 • Evne og vilje til å ta ein doktorgrad ved eit seinare høve.

Ønska eigenskapar

Vi søkar personar som kan båe jobbe sjølvstendig og som fungerer godt i samarbeid med andre. Rette kandidatar er fleksible, tilpassingsdyktige, men har òg evne og vilje til å forme eigen arbeidssituasjon. I tillegg ønskjer vi personar som er løysingsorienterte, har ein stå på vilje og har en god gjennomføringsevne. Personleg eigenheit vil bli vektlagt.

Vilkår

Kva vi tilbyr

 • Moglegheit for fagleg vidareutviklinga i eit kreativt fag- og forskingsmiljø.
 • Eit godt og stimulerande arbeidsmiljø.
 • Gode låne- og pensjonsvilkår i Statens pensjonskasse.
 • Gode velferdsordningar.

Stillinga lønnes i henhold til Hovedtariffavtalane i staten og OsloMet sin lønnspolitikk i stillingskode 1108 Forsker III, i lønnstrinn 51 – 66, (Kr. 509300 – 646 000).

Frå lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskot til Statens pensjonskasse (SPK).

For spesielt kvalifiserte søkarar kan høgare lønn vurderast. 

Om prosess og innsending av søknad

Vi nyttar eit elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingane, registrer din søknad og CV ved å nytta knappen «logg inn og søk på stillingane». Saman med søknaden må du legge ved følgande dokument:

 • CV og kopi av vitnemål og attester.
 • Utanlandsk utdanning skal fortrinnsvis vere NOKUT-godkjent på førehand, og stadfesta kopi av godkjenning må vedleggas.
 • Masteroppgåve/hovudoppgåve.
 • Liste over vitskapelege publikasjonar.

Tiltreding den 9. august 2023.Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 09.08.2023
Lønn Lønnstrinn 51-66 (509 300-646 000)
Antall ledige stillinger 2
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 23/03323
Kontakt
 • Tanja Blickfeldt Jørgensen, 95069344
 • Alexander Schjøll, 95288945
Publisert 26.05.2023
Søknadsfrist 09.06.2023

Return to job vacancies