Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for yrkesfaglærerutdanning

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 650 ansatte og 7400 studenter, og holder til i Oslo og Viken. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for yrkesfaglærerutdanning (YLU) er det ledende fagmiljøet for yrkespedagogisk arbeid i Norge, med en bred satsing på forskning og utvikling i nært samarbeid med arbeidslivet. Instituttet utdanner yrkesfaglærere og trafikklærere, tilbyr praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag, master i yrkespedagogikk, etter- og videreutdanninger og har betydelig oppdragsvirksomhet.

Forsknings- og undervisningsstilling i Spesialpedagogikk

Ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er det ledig en 100 % fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor i spesialpedagogikk med ansettelse så snart som mulig og senest 01.08.23.

Spesialpedagogikk ved institutt for yrkesfaglærerutdanning er en stor del av videreutdanningsporteføljen ved instituttet, og teamet utgjør i dag 5 heltidsansatte. Det er behov for førsteamanuensis/førstelektor som primært skal ha sine arbeidsoppgaver knyttet til videreutdanningene spesialpedagogikk 1 og spesialpedagogikk 2.

Les mer om fakultetet og instituttet: Oslomet.no/om/LUI.

Les mer om våre forskergrupper: Oslomet.no/forskning/forskningsgrupper.

Arbeidsoppgaver:

 • Undervise og veilede på bachelor-, master- og ev. ph.d.-nivå, samt EVU-tilbud.
 • Gjennomføre eget forsknings- og utviklingsarbeid. Lærerutdanningsprofilen og profesjonsrettet forsknings- og utviklingsarbeid står sentralt ved fakultetet. Derfor er det viktig at den som ansettes, er innstilt på å orientere seg mot profesjonsspesifikke problemstillinger.
 • Ta initiativ til, og delta i utviklingen av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering sammen med kolleger i fagmiljøet.
 • Oppsøke og delta i forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.
 • Bidra i arbeidet med å videreutvikle fagmiljøet og instituttets utdanninger.
 • Formidle forskningsresultater både til fagmiljøer og samfunnet for øvrig.
 • Utføre faglig-administrative oppgaver.

Kvalifikasjonskrav:

 • For ansettelse i stilling som førsteamanuensis kreves doktorgrad i spesialpedagogikk eller tilsvarende.
 • For førstelektor kreves embetseksamen, hovedfag eller mastergrad i spesialpedagogikk, og dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling.
 • Søkere må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse. Søkere må dokumentere grunnleggende kompetanse i undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik universitetspedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.
 • Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk. Søkere som ikke har norsk, svensk eller dansk som førstespråk, må kunne dokumentere både muntlige og skriftlige språkferdigheter. 

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling framgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen (publikasjoner fra de siste seks årene vil bli vektlagt)
 • erfaring med forskningsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering
 • potensial for prosjektakkvisisjon
 • undervisnings- og veiledningserfaring på bachelor- og masternivå
 • pedagogiske evner
 • kjennskap til og /eller erfaring fra utdanning og praksisfelt
 • god digital kompetanse, inkludert erfaring med studentaktive læringsformer og bruk av digitale undervisnings- og vurderingsverktøy
 • god evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i regionen. Vi arbeider aktivt med å utvikle OsloMet videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere ønskes velkommen, også søkere som har opplevd perioder i livet uten arbeid, utdanning eller opplæring.

Søknadsprosess:

Følgende dokumenter må lastes opp innen søknadsfristen:

 • søknadsbrev
 • CV
 • attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste
 • inntil ti vitenskapelige arbeider og en oversikt over disse, inkl. ph.d.-avhandling hvis relevant
 • to referanser med kontaktinformasjon

Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert, og originaler må fremvises ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter slik at alle kandidater skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komite vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet. Søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

Vi tilbyr:

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største universitet
 • deltakelse i forskningsgruppe og et kreativt og inspirerende fagmiljø
 • muligheter til faglig utvikling
 • tid til profesjonsnært forsknings- og utviklingsarbeid
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Andre opplysninger:

For nærmere informasjon om stillingen, kan følgende kontaktes:

Fungerende Instituttleder Hege Anita Danielsen, mobil 45022502/ hegeanit@oslomet.no
Studieleder Siv-Heidi Ruud, mobil 99235640/sivheid@oslomet.no

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ og OsloMets lønnspolitikk, som førsteamanuensis i kode 1011 og førstelektor i kode 1198, lønnstrinn 60-74 (kr. 553 500,-714 000 per år). Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til SPK.

Søk elektronisk på stillingen ved å benytte "søke"-knappen i utlysningen.

 

 

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Innen høst 2023
Lønn Fra 553 500,- til kr 714 000,- per år
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Lillestrøm
Fylke Viken
Land Norge
Referansenummer 23/00187
Kontakt
 • Heidi Hertzberg Wold, 67235994
Publisert 20.02.2023
Søknadsfrist 27.02.2023

Tilbake til ledige stillinger