Velferdsforskningsinstituttet NOVA

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet - storbyuniversitetet består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

NOVA er ett av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutt med vekt på forskning om oppvekst, velferd, sosialpolitikk og eldre år.

Postdoktorstilling ved NOVA, tilknyttet Seksjon for helse- og velferdsforskning 

Velferdsforskningsinstituttet NOVA har ledig en stilling som postdoktor for en periode på to år. Stipendiaten skal være knyttet til prosjektet «Creating integrated person centered care in different settings» (CONTEXT), et prosjekt som retter søkelyset mot helse- og omsorgstjenestene i Norge og Danmark. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd. Postdoktoren vil være del av Seksjon for helse- og velferdsforskning ved NOVA og vil inngå i Context-prosjektets forskerteam sammen med norske og danske forskere.

Arbeidsområde og om søknaden

Helse- og omsorgssektoren i Norge og Danmark er underlagt likelydende reformideer, men er samtidig preget av velferds-  og utdanningspolitiske veivalg som er tatt på tidligere tidspunkt. I lys av dette ønsker vi velkommen søknader som på ulike måter utforsker konsekvenser av ulike kompetanseprofiler. Det kan dreie seg om å utforske:

 • hva det betyr at det er tatt ulike veivalg for å sikre kompetanse i helse- og omsorgstjenesten
 • forholdet mellom utdanningsinstitusjoners kompetanseutvikling og arbeidsfeltets kompetansestrategier
 • maktforhold, kunnskapshierarkier og arbeidsdeling mellom ulike yrkes- og profesjonsgrupper
 • yrkesidentitet knyttet til en bestemt yrkesgruppe eller kunnskapsprofiler knyttet til bestemte utdanninger og hva dette betyr for at kunne utvikle nye arbeidsfelt i sektoren
 • problemstillinger omkring tverrprofesjonelt samarbeid og tverrprofesjonell praksislæring

Søkeren kan velge enten å gjøre en komparativ undersøkelse, eller en kontrasterende undersøkelse med Norge som primært omdreiningspunkt. Søkeren kan avgrense sin studie ved å undersøke nærmere grupper med yrkesfaglig eller profesjonsfaglig utdanning. Søknaden kan legges opp til å utvide Context-prosjektets kvalitative undersøkelser fra utvalgte danske og norske kommuner, men det kan også kan være relevant å benytte andre datakilder som for eksempel intervjuer og pensumlister fra utdanningsinstitusjoner eller registerdata som kan si noe om ulike mønstre og utviklingslinjer i de to land.

Søknaden skal skrives på engelsk eller et skandinavisk språk. Det forventes at søker utarbeider en konkret plan på maks 5 sider for eget forskningsarbeid, og i denne redegjør for hvordan egen forskning vil understøtte CONTEXT-prosjektets overordnede mål. I planen skal det gis en bekrivelse av delprosjekter for egne, vitenskapelig meritterende arbeider og publiseringer, med tilhørende framdriftsplan som viser at prosjektet er mulig å gjennomføre i ansettelsesperioden.  De planlagte arbeidene bør være av et slikt omfang at postdoktoren etter avsluttet periode er vesentlig mer kvalifisert for en vitenskapelig toppstilling.

Det vil bli lagt vekt på at det ikke er for lenge sien søkeren avla sin doktorgrad.

Kontakt May-Lill Skogli på mlskog@oslomet.no for tilsending av prosjektbeskrivelsen.

Kvalifikasjoner og vilkår

Du må ha:

 • Avlagt doktorgrad før tilsetting
 • Evne til selvstendig og målrettet arbeid
 • Evne til å gjennomføre planlagt arbeid innenfor stipendperioden
 • Evne til å samarbeide i en tverrfaglig, internasjonal forskergruppe
 • Evne til å kommunisere på norsk og/eller dansk muntlig og skriftlig
 • Relevant metodekompetanse
 • Interesse for og kunnskap om profesjons- eller utdanningsforskning

Vi tilbyr deg:

 • Muligheter for faglig utvikling i et etablert forskningsmiljø
 • Et inkluderende og godt arbeidsmiljø
 • Gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, 1352 postdoktor. Lønn fra kr 565 500 til kr 658 300 avhengig av erfaring. Stillingen er plassert i lønnsramme 24. Til fradrag kommer 2% til Statens pensjonskasse.

Sakkyndig utvalg

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden og planen for postdoktorarbeidet laste opp følgende dokumenter i vår søknadsportal:

 • CV, attester og vitnemål
 • Liste over vitenskapelig publikasjoner
 • Eventuelle publikasjoner du ønsker vurdert, inkludert doktorgradsavhandling, samlet med innholdsfortegnelse

 Ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.

Får du problemer med søknadsportalen, kontakt mlskog@oslomet.no.

Nærmere informasjon om stillingen: prosjektleder Mia Vabø (mia.vabo@nova.hioa.no)

OsloMet ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med innvandrerbakgrunn eller redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Universitetet er en IA-bedrift, og forespørsler om tilretteleggingsmuligheter kan rettes til kontaktperson i denne annonsen.

Søknadsfrist:         1. januar 2019

Ref:                        18/11878

Ansettelsestype Temporary position
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Stensberggata 26
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/11878
Kontakt
 • May-Lill Skogli/HR-ansvarlig, 402 44 028
 • Mia Vabø/Prosjektleder , 470 25 489
Publisert 21.11.2018
Søknadsfrist 01.01.2019

Return to job vacancies