Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.Senter for Muskelskjeletthelse (CIM) ved Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi har en ledig åremålsstilling som postdoktor. Stillingen har en varighet på to år i 100%, og arbeidsforhold må inngås før august 2024.

CIM ble nylig tildelt status som ett av fem eksellente akademiske forskningsmiljøer ved OsloMet. Ett hovedmål for CIM er å skape en felles arena for eksperter fra ulike vitenskapelige områder innen helse, teknologi og samfunnsvitenskap, der man vil anvende avanserte metoder, inkludert kunstig intelligens (KI) og maskinlæringsmetoder i høykvalitets forskning på muskelskjeletthelse i et livsløpsperspektiv. CIM representerer et økosystem av brukerrepresentanter, forskere og undervisere på tvers av disipliner. Både forskere fra forskningsgruppen for Muskelskjellethelse, AI-laboratoriet ved Fakultet for teknologi, kunst og design, samt nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere deltar i CIM.

CIM vil utvikle, evaluere og implementere effektive, innovative og praktiske løsninger for å bedre muskelskjeletthelse hos individer og i samfunnet. Det forventes at postdoktoren vil delta aktivt i daglige aktiviteter og møter i CIM og ha regelmessig fysisk tilstedeværelse ved OsloMet.

Forskningsområde for postdoktorprosjektet

Den verdensomspennende studien “The Global Burden of Disease Study” har i mange år vist at muskelskjelettsmerter og psykiske lidelser er blant topp 10 sykdommer med høyest sykdomsbyrde. Tidlig debut av muskelskjelettsmerter og lettere psykiske lidelser hos ungdom kan utvikles til mer tilbakevendende og kroniske problemer, som individer kan slite med gjennom et helt livsforløp. Studier av ungdom i USA har vist at de med kroniske smerter og depresjonssymptomer har høyere risiko for å falle ut av skole/utdanning. Disse komorbide tilstandene har også store konsekvenser for helse, livskvalitet og sosiale aspekter av de unges liv.

Postdoktorprosjektet inngår i prosjektet «Smerter og mentale plager: Fra ungdomstid til voksen alder» (REK søknadsnummer: 265585). I dette postdoktorprosjektet er målet å utføre forskning innenfor to hovedområder knyttet til personer med smerter og psykisk plager i ungdomsår og tidlig voksen alder:

 1. Undersøke hvordan smerte og psykiske plager i ungdomstiden og tidlig voksenliv er assosiert med langtidsutviklingen for arbeidsmarkedstilknytning og inntektsnivå, samt risikoen for å motta sykepenger og uførepensjon
 2. Undersøke hvordan smerte og psykiske plager i ungdomstiden og tidlig voksenliv er assosiert med ulike langtidsbaner for bruk av primær- og spesialisthelsetjenester, og samtidig beregne de økonomiske kostnadene knyttet til bruk av helsetjenester.

Store populasjonsbaserte data (Ung-HUNT) koblet til ulike nasjonale registre (helseregistre og registerdata fra SSB) utgjør datamaterialet i prosjektet. Det forventes at postdoktorprosjektet vil resultere i minst to publiserte artikler i fagfellevurderte tidsskrift, der postdoktoren er førsteforfatter.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker en kandidat som har:

 • gjennomført en ph.d. i medisin eller helsevitenskap, innen ansettelse
 • erfaring fra epidemiologiske og statistiske analyser på store datasett eller registerdata, helst knyttet til muskelskjeletthelse eller psykisk helse
 • publisert vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrift
 • gode skriftlige og muntlige formidlingsferdigheter i engelsk

Søkere som ikke har engelsk som morsmål må dokumentere språkferdigheter ved hjelp av en offisiell språktest (gjelder ikke søkere fra nordiske land). Følgende tester anses som gyldig dokumentasjon: TOEFL, IELTS (akademisk versjon), Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) eller Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE). Du må ha testresultater som nevnt under eller bedre.

 • TOEFL: 600 (papirbasert test), 92 (Internetbasert test)
 • IELTS: 6.5, hvorav ingen av delene er scoret lavere enn 5.5
 • CAE/CPE: Karakter B eller A

Generelle kriterier for ansettelse i åremålsstilling som postdoktor fremgår av Forskrift om ansettelsesvillkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

Vilkår

Ved søknad på stillingen må du legge ved en prosjektbeskrivelse for kvalifiseringsarbeidet basert på den overordnede prosjektprotokollen for det opprinnelige prosjektet.

Prosjektbeskrivelsen skal beskrive punktene nedenfor for én artikkel for hver av de hovedområdene beskrevet under «Forskningsområde for postdoktorprosjektet»:

 • forskningshypoteser og -spørsmål
 • oversikt over variabler fra Ung-HUNT og koblede register som skal inngå i analysen
 • spesifiser hvilke statistiske metoder som vil anvendes for å analysere dataene
 • programvare og verktøy: beskrive verktøy som vil bli brukt for analysen (I prosjektet har du tilgang til SPSS, STATA, R, Python)
 • etiske vurderinger: adresse eventuelle etiske problemstillinger relatert til databehandling, og rapportering.
 • resultathåndtering og rapportering: beskriv hvordan resultatene vil bli presentert og tolket, inkludert planer for tabeller, figurer, og modellsummeringer

Prosjektbeskrivelsen må også inneholde en fremdriftsplan for postdoktorperioden, og skal være på maksimalt 5 sider.

Personlige egenskaper som er nødvendig for stillingen

 • evne til å arbeide tverrfaglig og selvstendig
 • gode kommunikasjonsevner ved offentlig formidling av forskning
 • evne til å arbeide systematisk og under press
 • evne til å fullføre oppgaver
 • motivasjon til å bidra inn i forskningsfeltet

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknadsprosess og sakkyndig komité

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen «søk stillingen». Som søker vil du bli vurdert av en sakkyndig komité. Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komité, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet. Søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

Innen søknadsfristen må du laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev med en begrunnelse for søknad, og hvorfor du er kvalifisert for stillingen
 • CV
 • Kopier av vitnemål, karakterutskrift og attester. Merk at utenlandsk utdanning bør være godkjent på forhånd og godkjenningsbrev vedlegges. For nærmere informasjon om dette, se NOKUTs nettsider.
 • prosjektbeskrivelse med fremdriftsplan (max fem A4 sider)
 • fullstendig liste over publikasjoner
 • last opp inntil 10 vitenskapelige arbeider, eller lenke til fulltekstartikkel, som du anser som mest relevant for dette prosjektet, inkludert ph.d.-avhandling
 • søkere som ikke har engelsk som morsmål må dokumentere språkferdigheter ved hjelp av en offisiell språktest (gjelder ikke søkere fra nordiske land)
 • gjerne navn og kontaktinformasjon til to referanser

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven(lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Det kan bli foretatt bakgrunnssjekk for å verifisere opplysninger som framgår av CV og tilgjengelige dokumenter. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søker, og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Vi tilbyr

 • en spennende jobbmulighet på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • mulighet for faglig videreutvikling i et stort og inspirerende fag- og forskningsmiljø
 • deltakelse i en aktiv forskningsgruppe med jevnlige møter og et godt eksternt nettverk
 • en arbeidsplass i utvikling
 • gode pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1352 postdoktor, lønnstrinn 60-74, dvs. kroner 584 500-745 000 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

 • onsker du nærmere informasjon om CIM eller stillingen, inkludert overordnet prosjektprotokoll og informasjon om data, kan du kontakte førsteamanuensis, Kåre Rønn Richardsen, kare-ronn.richardsen@oslomet.no
 • for spørsmål av administrative karakter, kontakt Sofie Rabo Carlsen, soca@oslomet.no

Søknadsfrist: 14. april 2024

Ref: 24/09037

Ansettelsestype Åremålsstilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Innen august 2024
Lønn Kr. 584 500-745 000
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 24/09037
Kontakt
 • Kåre Rønn Richardsen, +4767236626
Publisert 25.03.2024
Søknadsfrist 14.04.2024

Tilbake til ledige stillinger