Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA), Velferdsforskningsinstituttet NOVA

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet - storbyuniversitetet består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

NOVA er ett av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutt med vekt på forskning om oppvekst, velferd, sosialpolitikk og eldre år.

Om stillingen

Har du lyst til å lede en seksjon med dyktige og engasjerte forskere? Vi er på jakt etter en person som ønsker å kombinere egen forskning med ledelse og utvikling av Norges største fagmiljø for ungdomsforskning.

I Seksjon for ungdomsforskning forsker vi på ungdom som aldersgruppe, på ungdomstid i Norge og på tjenester og arenaer rundt de unge. Store løpende datainnsamlinger – både kvantitative og kvalitative – med ungdom som informanter – utgjør et tyngdepunkt i vår virksomhet. Forskningen vår handler ofte om ungdoms hverdagsliv – om familie, fritid og idrett, om skole og utdanning og demokratisk deltagelse. I tillegg forsker vi på ulike typer risiko i ungdomstida for eksempel knyttet til psykiske helse, seksuelle grenser, vold, rus og annen problematferd. I tillegg til å bidra med forskning av høy kvalitet har seksjon for ungdomsforskning som ambisjon å være et samlende miljø for forskning om ungdom i Norge og Norden. 

Vi er forskere med bakgrunn fra ulike samfunnsvitenskapelige disipliner som primært tar i bruk kvantitative og kvalitative metoder, også med et longitudinelt design, samt policyanalyser. Vår forskning er i all hovedsak eksternt finansiert gjennom konkurranse om oppdrag. Viktige finansieringskilder er departementer, direktorater, Forskningsrådet og internasjonale finansieringskilder. Vi er opptatt av å publisere og formidle vår forskning for å gjøre den tilgjengelig for fagfeller, undervisning og politikkutforming.

Som forskningsleder for denne seksjonen blir du en del av et faglig sterkt og hyggelig arbeidsmiljø. Du får muligheten til å prege utviklingen av norsk ungdomsforskning og vil delta i strategisk utvikling av NOVAs forskning. Du bør ha solid samfunnsvitenskapelig forskningskompetanse, gode lederegenskaper og miljøskapende evner. Du blir en del av et lederteam som er opptatt av å skape trygghet, tillit og sikre gjensidig støtte og forankring av beslutninger. Ledergruppen består av tre andre forskningsledere, en administrativ leder og direktør. Du vil rapportere direkte til direktøren.

Les mer om NOVA https://www.oslomet.no/om/nova/om-nova

Les mer om Seksjon for ungdomsforskning: https://www.oslomet.no/forskning/forskningsgrupper/ungdomsforskning

Dine arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil være å

 • lede utviklingen av seksjonens overordnede faglige mål innenfor instituttets strategier og rammebetingelser
 • ha personal- og budsjettansvar
 • initiere og legge til rette for prosjektakkvisisjon
 • videreutvikle forskningssamarbeid mellom seksjonen og miljøer i og utenfor NOVA og OsloMet
 • bidra til strategisk ledelse av instituttet, herunder fungere som bindeledd mellom seksjonen og øvrig ledelse
 • drive med egen forskning i 20 % av full stilling

Kvalifikasjonskrav

Du må ha:

 • Doktorgrad eller tilsvarende innenfor relevante fagområder, fortrinnsvis samfunnsvitenskapelige områder
 • Erfaring med prosjektledelse, gruppeledelse og/eller personalledelse
 • Erfaring fra prosjektakkvisisjon
 • Erfaring fra forskning på ett eller flere av seksjonens kjerneområder, inkludert vitenskapelig publisering
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller et skandinavisk språk og engelsk

Det er en fordel om du også har:

 • Kjennskap fra oppdragsmarkedet og ulike forskningsfinansiører
 • God forståelse for forskningsstrategisk ledelse
 • God økonomiforståelse og erfaring med budsjettarbeid

Personlige egenskaper

Som leder for seksjonens faglige utvikling med personalansvar vil personlig egnethet bli tillagt vekt. Personlig egnethet bygger på en skjønnsmessige vurderinger basert på individuelle intervjuer og samtaler med referanser.  I denne stillingen vil blant annet faglige ambisjoner, strategiske evner og gode samarbeids- og kommunikasjonsevner bli tillagt vekt.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største universitet
 • muligheter til faglig utvikling i et spennende fag- og forskningsmiljø
 • et inkluderende og godt arbeidsmiljø
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse

Andre opplysninger

 • Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk som forskningssjef med stillingskode 1111, tilsvarende kroner 796 600 – 919 200 per år. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse (SPK). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • Stillingen er på åremål for fire år, med mulighet for forlengelse
 • Åremålsstillingen som forskningssjef ved NOVA innebærer 80 % ledertid og 20 % forskningstid. Etter endt åremål vil stillingsinnholdet endres til 100 % forskningstid i stillingskode 1109 forsker

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke via vårt rekrutteringssystem. 
 Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • Søknadsbrev
 • CV, alle sider av vitnemål og evt. attester
 • Fullstendig publikasjonsliste
 • Inntil 10 vitenskapelige arbeider, og en oversikt over disse, inkl. ph.d.-avhandling hvis relevant

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Kontaktopplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Instituttdirektør, Guro Ødegård, mobiltelefon: 990 24 922
  (epost: guro.odegard@oslomet.no)

Søknadsfrist: 23.02.2024

Ref: 24/07435

 

 

 

 Ansettelsestype Åremålsstilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Etter avtale
Lønn stillingskode 1111, kroner 796 600 – 919 200
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 24/07435
Kontakt
 • Tanja Blickfeldt Jørgensen, 95069344
Publisert 01.02.2024
Søknadsfrist 23.02.2024

Tilbake til ledige stillinger