Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU)

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 650 ansatte og 7400 studenter, og holder til i Oslo og Viken. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.


Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU) har sterke fagmiljøer som bidrar til forskningsbasert kunnskap av relevans for samfunnets utfordringer på barnehagefeltet. Instituttet utvikler sine utdanninger i nært samarbeid med praksisfeltet gjennom studentenes praksisopplæring og gjennom forsknings- og innovasjonsprosjekter. Instituttet tilbyr bachelorstudier i barnehagelærerutdanning, masterstudium i barnehagekunnskap og etter- og videreutdanninger.

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i fysisk fostring

Ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og inter­nasjonale studier er det ledig inntil tre 100 % faste stillinger som førsteamanuensis /førstelektor/universitetslektor i fysisk fostring, med ansettelse fra 01.08.2024.

Institutt for barnehagelærerutdanning har ca. 2000 studenter og 135 ansatte, og er lokalisert i Pilestredet i Oslo sentrum. Instituttet tilbyr bachelor i barnehage­lærerutdanning og master i barnehagekunnskap, samt en rekke etter- og videre­utdanningskurs. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærer­utdanning. Instituttet har et utstrakt samarbeid med barnehager og institusjoner relevant for vårt arbeid.

De utlyste stillingene er tilknyttet seksjon for fysisk fostring og vil primært være rettet mot undervisning og veiledning i fysisk fostring, samt barn og bevegelse i barnehagealder.  I barnehagelærerutdanningen er fysisk fostring en del av kunnskapsområdet Natur, helse og bevegelse.

Vi arbeider med barn og bevegelse i ulike bevegelsesmiljøer ute og inne. Til stillingen ligger det også tid til forskning- og utviklingsarbeid ved barnehagelærerutdanning (BLU). Det er en fordel at søkere kjenner barnehagefeltet og fysisk fostrings plass i barnehagelærerutdanningen. Det vektlegges erfaring med forskning og utviklingsarbeid rettet mot barn og bevegelse i alder 0 – 10 år.  Søkere med relevant utdanningsbakgrunn kan være idrettspedagogikk, kroppsøving eller fysioterapi knyttet til barn og bevegelse.

Les mer om fakultetet og instituttet: Oslomet.no/om/LUI.
Les mer om våre forskergrupper: Oslomet.no/forskning/forskningsgrupper.

Dine arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil være å

 • undervise og veilede primært på bachelor i fysisk fostring i kunnskapsområdet Natur helse og bevegelse, men også på master- og ev. ph.d.-nivå, samt EVU-tilbud
 • samarbeide med praksisfeltet og følge opp studenter i praksis
 • gjennomføre eget forsknings- og utviklingsarbeid
  Lærerutdanningsprofilen og profesjonsrettet forsknings- og utviklingsarbeid står sentralt ved fakultetet. Derfor er det viktig at den som ansettes, er innstilt på å orientere seg mot profesjonsspesifikke problemstillinger.
 • ta initiativ til, og delta i, utviklingen av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering sammen med kolleger i fagmiljøet
 • oppsøke og delta i forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • bidra i arbeidet med å videreutvikle fagmiljøet og instituttets utdanninger
 • formidle forskningsresultater både til fagmiljøer og samfunnet for øvrig
 • aktivt bidra til utvikling av høy utdanningskvalitet
 • utføre faglig-administrative oppgaver

Kvalifikasjonskrav

 Til stilling som førsteamanuensis kreves:

 • doktorgrad rettet mot barn og bevegelse i barnehagealder

Som søker må du dokumentere relevant utdanningsfaglig kompetanse i samsvar med OsloMet sine Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse.

Til stilling som førstelektor kreves:

 • dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling rettet mot barn og bevegelse i barnehagealder.
 • spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet i høyere utdanning skal tillegges stor vekt
 • dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse rettet mot barn og bevegelse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning

Til stilling som universitetslektor kreves:

 • mastergrad, hovedfag, embetseksamen med vekt på barn og bevegelse.
 • Søkere må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse innen fysisk fostring, barn og bevegelse
 • Søkere må dokumentere grunnleggende kompetanse i undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik universitetspedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Til alle stillingene kreves:
 

 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk og engelsk

Det vil bli lagt vekt på

 • undervisnings- og veiledererfaring på bachelor- og masternivå innen fagområdet.
 • pedagogiske evner
 • erfaring med arbeid med barn og bevegelse i barnehagealder og erfaring fra ett eller flere av følgende emner: Motorikk, fagdidaktikk, bevegelseslek og bevegelsesmiljø ute og inne (by og natur), barns vekst og utvikling, flerfaglig arbeid med bevegelse knyttet til helse og bærekraft
 • forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen
 • god digital kompetanse, inkludert erfaring med studentaktive læringsformer og bruk av digitale undervisnings- og vurderingsverktøy
 • å kunne arbeide med fysisk fostring ute og inne og samarbeide i tverrfaglige team

Til stillinger som førsteamanuensis/førstelektor vil det også bli lagt vekt på:

 • erfaring med forskningsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering
 • potensiale for prosjektakkvisisjon

Vi ønsker deg som har

 • egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet
 • god evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger

Vi vektlegger at du er samarbeidsorientert og motivert for å bygge faglige fellesskap, være opptatt av nytenkning og innovasjon innen utdanning, forskning og utviklingsarbeid.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største universitet
 • deltakelse i forskningsgruppe og et kreativt og inspirerende fagmiljø
 • muligheter til faglig utvikling
 • tid til profesjonsnært forsknings- og utviklingsarbeid
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk for (førsteamanuensis i kode 1011, førstelektor i kode 1198), med kroner
615 700 – 745 000 per år, og for (universitetslektor i kode 1009), med kroner 509 300 – 646 000 per år. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse (SPK). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke via vårt rekrutteringssystem.

Din søknad bli vurdert av en sakkyndig komité. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider, og en oversikt over disse, inkl. ph.d.-avhandling hvis relevant
 • kontaktinformasjon til 2 referanser

For førsteamanuensis:

 • dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse inkludert profileringsdokument

Søkere som ikke kan dokumentere universitetspedagogisk basiskompetanse må opparbeide dette innen to år fra tiltredelse. OsloMet tilbyr emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

For førstelektor:

 • dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt: Ingrid Andvin Tsolakis iats@oslomet.no

Før oversendelse av dokumenter til sakkyndig komité, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne. 

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte: 

 • Studieleder, Nanna Paaske, mobil: +47 95770917/tlf: + 47 67237082
  e-post napa@oslomet.no
 • Seksjonsleder, Kari Anne Jørgensen-Vittersø tlf: +47 90974826
  e-post kari-anne.jorgensen@oslomet.no
Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 01.08.2024
Lønn Kr. 509 300 - 745 000
Antall ledige stillinger 3
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 23/06978
Kontakt
 • Nanna Paaske, +4795770917
 • Kari Anne Jørgensen-Vittersø, +4790974826
Publisert 13.10.2023
Søknadsfrist 22.11.2023

Tilbake til ledige stillinger