Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM), Institutt for sosialfag

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr utdanninger på alle gradsnivåer, samt årsstudier, videreutdanninger og oppdragsundervisning. Fakultetet har et aktivt forskningsmiljø. Det er om lag 280 tilsatte og rundt 4400 studenter knyttet til fakultetet, som holder til i Pilestredet i Oslo sentrum.

Institutt for sosialfag har rundt 90 medarbeidere og ca. 1250 studenter og er lokalisert sentralt i Oslo. Det representerer det største fagmiljøet i Norge innen det sosialfaglige feltet.

Det er ledig en 3-årig stipendiatstilling innen sosialt arbeid og barnevern ved Institutt for sosialfag knyttet til et prosjekt som skal undersøke profesjonelt skjønn i foreldretvistsaker i domstolen. Tiltredelse i stillingen forutsetter opptak på doktorgradsprogrammet i Samfunnsvitenskap, studieretning Sosialt arbeid og Sosialpolitikk.

Forskningsområde

Ph.d.-prosjektet skal være en del av forskningsprosjektet «Profesjonelt skjønn i foreldretvistsaker i domstolen». Prosjektet er en kvalitativ studie, som gjør analyser av profesjonelle vurderinger når foreldre er uenige om barns bosted, samvær og/eller foreldreansvar. Det er innhentet et utvalg sakkyndige rapporter og dommer fra tingretter som stipendiaten skal benytte seg av. I tillegg kan stipendiaten velge å supplere datamaterialet gjennom egen datainnsamling.

Når foreldre er uenige om barnets bosted, samvær eller foreldreansvar etter et samlivsbrudd, kan de bringe saken inn for domstolen. Som del av sakens opplysning, kan domstolen oppnevne en sakkyndig for å utarbeide en sakkyndigrapport etter barneloven § 61 første ledd nr. 3. Avgjørelsene som fattes har stor betydning for de barn og foreldre som er involvert. Å få systematisk kunnskap om domstolens og sakkyndiges profesjonelle skjønn i foreldretvistsaker er derfor viktig.

Målet med prosjektet er å belyse hvilke vurderinger av barnets beste som kommer frem i sakkyndige rapporter og dommer når en foreldretvist blir avgjort av domstolen. På et overordnet plan skal prosjektet bidra med kunnskap om profesjonelles vurderinger av barns rett til familieliv, rett til beskyttelse og rett til deltakelse.

I analysene kan det være aktuelt å utforske hvilket kunnskapsgrunnlag og normer sakkyndige vurderinger og domstolens avgjørelser bygger på, forståelser av foreldreskap, barns omsorg og hverdagsliv, avveiinger mellom kontakt og beskyttelse, vurderinger knyttet til barnets deltakelse, individuelle egenskaper og behov, eller hvordan barnevernets forståelser, handlinger og vurderinger kommer frem i de sakene barnevernet er involvert.

Søker kan også velge andre relevante temaer knyttet til skjønnsutøvelse og faglige forståelser i foreldretvistsaker.

Arbeid med dommer og sakkyndig rapporter kan eventuelt suppleres med kvalitative intervjuer med relevante aktører på feltet, for eksempel dommere, sakkyndige, barnevernsansatte eller brukere. Stipendiaten kan eventuelt også supplere datamaterialet med flere dommer og sakkyndige rapporter.

Som søker står du fritt til å skrive prosjektbeskrivelse innenfor rammen av dette temaområdet, men det forventes at analyser av dommer og sakkyndig utredninger utgjør en sentral del. 

Kvalifikasjoner og vilkår

Du må ha:

 • utdanning innen barnevern eller sosialt arbeid, eller andre relevante samfunnsvitenskapelige fag på hovedfags- eller mastergradsnivå (120 studiepoeng) som for eksempel psykologi. Søker må ha B eller bedre på masteroppgaven og gjennomsnittskarakter tilsvarende B eller bedre på mastergraden. I særskilte tilfeller kan søkere med karakteren C vurderes. I slike tilfeller vil særlig relevant erfaring knyttet til eget forskningsprosjekt og/eller vitenskapelig publisering bli vektlagt.
 • god metodekompetanse, særlig innen kvalitativ metode
 • gode analytiske ferdigheter
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk og på engelsk
 • kapasitet til å arbeide selvstendig, planmessig og målrettet

Det er en fordel om du har: 

 • relevant erfaring fra sosialt arbeid, barnevern og/eller annen barnefaglig dokumentert kompetanse
 • relevant erfaring fra forsknings- og utviklingsarbeid
 • gode samarbeidsevner
 • faglig engasjement

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vilkår:

 • Opptak til doktorgradsprogrammet i samfunnsvitenskap, studieretning sosialt arbeid og sosialpolitikk er vilkår for tiltredelse i stilling som stipendiat
 • Endelig plan for forskerutdanningen skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tilsettelse
 • Stipendiaten vil få veileder i prosjektgruppen

Krav til prosjektskissen:

Søkeren skal sende inn fullstendig prosjektbeskrivelse med søknaden. Prosjektet må være innenfor temaet i utlysningen og forholde seg til den faglige innretningen for doktorgradsprogrammet i samfunnsvitenskap, studieretning sosialt arbeid og sosialpolitikk. Prosjektbeskrivelsen skal være på maks 10 sider og skrives på norsk, skandinavisk eller engelsk, og skal inneholde:

 • problemstilling(er), teoretisk(e) forankringer og metodisk tilnærming
 • beskrivelse av kunnskapsbehov og avhandlingens bidrag i feltet
 • plan for gjennomføring av doktorgradsstudiet, inkludert tidsplan og hvilke artikler som planlegges
 • eventuelt planlagt opphold ved et relevant utenlandsk universitet
 • referanseliste
   

Vi tilbyr deg

 • muligheter for faglig utvikling i et stort og inspirerende fag- og forskningsmiljø
 • deltakelse i et internasjonalt forskningskollegium med mulighet for studieopphold ved andre forsknings- og utdanningsinstitusjoner
 • deltagelse i en eller flere av instituttets forskningsgrupper.
 • et hyggelig stipendiatmiljø
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

I vurderingen av søkere vil det bli lagt særlig vekt på grunnleggende kvalifikasjoner (karakterer, faglige kvalifikasjoner og tidligere erfaring) og innsendt prosjektbeskrivelse. Beskrivelsen må være på et faglig nivå som gjør det sannsynlig at prosjektet vil føre frem til doktorgrad innen en treårsperiode. For søkere med undervisningskompetanse som er relevant for instituttet kan det gjøres avtale om fireårig tilsetting med 25% pliktarbeid.

Sakkyndig komite

Som søker vil du bli vurdert av en sakkyndig komite. 

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter: 

 • CV, attester og vitnemål
 • prosjektbeskrivelse skrevet på skandinavisk språk eller engelsk (maks 10 sider inkl. referanseliste)
 • hovedoppgave eller masteroppgave
 • eventuelle andre vitenskapelige arbeider
 • liste over eventuelle publikasjoner og presentasjoner ved internasjonale seminarer/konferanser

Søknader som sendes inn uten vedleggene som er nevnt ovenfor vil ikke bli vurdert.

Vitnemål, attester og publikasjoner må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Dersom vi får mer enn 20 kvalifiserte søkere til stillingen, vil det bli etablert en presilingskomite for å sile ut de mest kvalifiserte søkerne før sakkyndig utvalg vurderer søkerne.

For øvrige opplysninger om stillingen kontakt

 • Prosjektleder: Førsteamanuensis Kari Sjøhelle Jevne, tlf: 67238105 / 402 00 215
 • Instituttleder: Professor Anne Britt Djuve, tlf: 67237339
 • Leder for Ph.D. programmet i sosialt arbeid og sosialpolitikk: Professor Amy Østertun Geirdal, tlf: 67238150/ 481 96 620

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, stipendiat. Årslønn: 532 200.

Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og last ned ovenfornevnte vedlegg ved å benytte knappen ”søk stillingen”.  Ved behov for teknisk assistanse kontakt: Tore Vogt, 67 23 80 28 eller e-post: torevo@oslomet.no.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.Ansettelsestype FELLOW
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Våren 2024
Lønn 532 200
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 23/06540
Kontakt
 • Kari Sjøhelle Jevne, 40200215
 • Anne Britt Djuve, 67237339
 • Amy Østertun Geirdal, 48196620
Publisert 21.09.2023
Søknadsfrist 03.12.2023

Tilbake til ledige stillinger