Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Institutt for informasjonsteknologi

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) utgjør et sterkt og mangfoldig faglig miljø med tydelig internasjonalt preg. Arbeidet gjøres i en profesjonell organisasjon som er ledende i å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger, og er langt fremme på tverrfaglig og eksternt samarbeid. Fakultet for teknologi, kunst og design er i sterk vekst og vi rekrutterer høyt kvalifiserte medarbeidere fra hele verden.
Fakultet TKD har om lag 4 000 studenter og 400 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm. Fakultetet utfører forskning og tilbyr utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innen teknologi, kunst og design.

Institutt for informasjonsteknologi tilbyr fire bachelorstudier, et årsstudium, et masterstudium og bidrar til to tverrfaglige doktorgradsprogrammer ved fakultetet. Instituttet har stor forsknings- og utviklingsaktivitet innen et bredt spekter av fagområder, inkludert informatikk, naturvitenskap, innovasjon og ledelse. Studenter og forskere er i stor grad involvert i tverrfaglige aktiviteter ved universitetet. Instituttet har om lag 100 ansatte og 1250 fulltidsstudenter.

Stipendiat innen beregningsorienterte metoder

Institutt for informasjonsteknologi har en ledig åremålsstilling som stipendiat innen anvendt matematikk. Den som ansettes i stillingen vil være knyttet til gruppen Matematisk modellering og OsloMet Quantum Hub, og vil jobbe innenfor European Research Council (ERC) Starting Grant-prosjektet Regularized density-functional analysis, REGAL. I tillegg åpner prosjektet for samarbeid med ulike lokale, nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Denne utlysningen er for en av to stipendiatstillinger i prosjektet.

Forskningsområde

“Density-functional theory” (DFT) er den mest brukte teorien innen kvantekjemi, som baserer seg på å bruke partikkeltettheten i stedet for den kvantemekaniske bølgefunksjonen. Den eksakte tetthetsfunksjonen er sentral i teorien, og å lage gode tilnærminger til denne er høyt prioritert. Med Kohn-Sham-teorien kan man løse et sett med en-partikkelligninger iterativt ved å bruke et potensial som representerer samme partikkeltetthet som å løse mangekroppsligningen (Schrödinger-ligningen). Nøkkelingrediensen i Kohn-Sham-potensialet er delen som kommer fra “exchange-correlation”, som formelt er avledet fra den eksakte tetthetsfunksjonen. En utfordring med dette er at tetthetsfunksjonen er diskontinuerlig.

Målet med REGAL er å bruke regularisering for å formulere konsistente tilnærminger av den eksakte tetthetsfunksjonen, samt å undersøke konvergensen til det regulariserte Kohn-Sham-iterasjonsskjemaet. Hovedmotivasjonen bak prosjektet er at praktiske tilnærminger ofte er differensierbare, og dermed vil det teoretiske grunnlaget for slike tilnærminger basere seg på den regulariserte teorien.

Ett av målene med REGAL er å utvikle teorien om regularisering for å fremstille resultater av verdi for “density-functional theory” (DFT) feltet. Den største utfordringen er modelleringen av den såkalte “exchange-correlation”-energien. “Exact constraints” har blitt mye brukt i DFT for å lære mer om den eksakte tetthetsfunksjonen, men så langt bare i det uregulariserte regimet. I prosjektet er målet å utvikle approksimative tetthetsfunksjoner ved å anvende og bestemme “exact constraints” i den regulariserte formuleringen. Nøyaktigheten av slike tilnærminger bestemmer kvaliteten på den mest brukte metoden innen kvantekjemi, og prosjektet har dermed potensiale til å bidra signifikant til forskningsfeltet som helhet. I tillegg har prosjektet som mål å utforske mer generelle tetthets-teorier, det vil si formuleringer som bruker mer enn bare partikkelens tetthet, for eksempel også strømtettheten.

Stillingens hovedoppgave er å utføre og publisere forskning knyttet opp til REGAL-prosjektets mål, og vil fokusere på implementering av algoritmene som vil involvere skriptspråk som Python. Gjennomføringen vil involvere metoder fra matematikk og numerisk matematikk, samt kvantemekanikk og kvantekjemi. Den foretrukne kandidaten bør ha gode kunnskaper i kvantemekanikk og kunne skrive gode datakoder i for eksempel Python.

Stillingen innebærer tett samarbeid med prosjektleder, andre prosjektmedlemmer, samt andre ansatte ved instituttet. Kandidaten forventes å delta på internasjonale konferanser og workshops for å presentere funn og forskning i prosjektet. Prosjektet inkluderer også internasjonale samarbeidspartnere med muligheter for forskningsopphold i utlandet.

Kandidaten oppfordres til å bidra til aktivitetene ved OsloMets Quantum Hub. Dette kan for eksempel innebære å gi seminarer på sommer- og vinterskoler samt populærvitenskapelig formidlingsarbeid.

Stillingen har en varighet på 3 år med 100% forskning, eller 4 år med 75% forskning og 25% andre arbeidsoppgaver (undervisning, veiledning og/eller administrativt arbeid). Det er en forventning om at kandidaten skal fullføre PhD-programmet/-graden innenfor den besluttede tidsrammen. Beslutningen om 3- eller 4- årig stilling vil bli diskutert som en del av intervjuene i ansettelsesprosessen. Tiltredelsesdato er senest 01.10.2023.

Kvalifikasjonskrav og vilkår

 • Mastergrad/hovedfag innen beregningsorientert matematikk/ fysikk/ kjemi/ informatikk eller relaterte felt. Graden må inneholde 120 studiepoeng (ECTS). Alle eksamener på mastergraden må være avlagt innen 30.06.2023.
 • En faglig profil som passer prosjektets og instituttets behov.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter på engelsk, muntlig og skriftlig.

For ansettelse i stillingen stilles følgende karakterkrav:

 • Minimum gjennomsnittskarakter B på emner som inngår i mastergraden.
 • Minimum karakter B på masteroppgave/hovedoppgave.
 • Minimum gjennomsnittskarakter C på emnene som inngår i bachelorgraden. Dersom du har en integrert mastergradsutdanning regnes karakterene fra de tre første normerte studieårene.

Godkjent opptak til doktorgradsprogrammet i ingeniørvitenskap ved Fakultet for teknologi, kunst og design innen tre måneder etter ansettelse er en forutsetning for stillingen. Dersom du allerede har en doktorgrad i nærliggende fagfelt, vil du ikke kvalifiseres for stillingen.

I vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på instituttets helhetlige behov og søkerens potensiale for forskning og eventuelt undervisning innenfor relevante fagfelt.

Generelle kriterier for ansettelse i akademiske stillinger dekkes av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

Ønskede egenskaper

 • Dokumentert bakgrunn innen beregningsorienterte metoder og god kjennskap til kvantemekanikk. Kjennskap til kvantekjemi vil være en fordel.
 • Gode samarbeids og kommunikasjonsevner, inkludert vitenskapelig formidling.
 • Sterk motivasjon for et PhD-utdanningsløp, samt motivasjon til å utvikle seg som forsker.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr deg

 • Spennende jobbmulighet på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • Tilgang til faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • Å delta i et ERC-finansiert prosjekt med internasjonale samarbeidspartnere
 • Muligheten til å bidra til å utvikle og styrke OsloMet Quantum Hub
 • En arbeidsplass i utvikling
 • Gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017 stipendiat, kr. 501 200 per år.

Søknadsprosess

For å bli vurdert for stillingen, må du laste opp følgende dokumenter innen søknadsfristen:

 • Søknadsbrev som beskriver din motivasjon og hvordan din faglige profil er relevant for denne stillingen.
 • Kopier av vitnemål og karakterutskrift for bachelor- og mastergrad (som lister emner og karakterer) og attester. Bemerk at en beskrivelse av karaktersystemet ved universitetet/ landet du tok din grad må legges ved. Dette må være et offisielt dokument med et stempel fra ditt universitet. Utenlandske vitnemål må oversettes til engelsk av universitetet som har utstedt vitnemålet.
  • Dersom du ikke har fullført mastergrad på søknadstidspunktet, må du legge ved foreløpig karakterutskrift på engelsk eller et skandinavisk språk fra ditt universitet/vitnemålsportalen innen søknadsfristen. Det er ønskelig at du også legger ved en oversikt over emner/eksamener du skal avslutte våren 2023. Aktuelle søkere må også ettersende offisiell bekreftelse fra utdanningsinstitusjon innen 30.06.2023, på at alle eksamener til mastergraden, inkludert masteroppgave, er fullført.
 • Navn og kontaktinformasjon til to referanser (navn, relasjon, e-post og telefonnummer).
 • Vitenskapelige arbeid(er) som du ønsker skal bli vurdert.
 • Søkere fra land der engelsk ikke er førstespråk må kunne vise frem resultatet av en offisiell språktest. Følgende språkprøver er godkjent dokumentasjon: TOEFL, IELTS, Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) eller Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE). På disse prøvene skal man minst ha oppnådd disse poengsummene:
  • TOEFL: 600 (papir-basert prøve), 92 (Internet-basert prøve)
  • IELTS: 6.5, der ingen av seksjonene skal ha lavere poengsum enn 5.5 (bare Academic IELTS-prøven er godkjent).

Følgende søkere er unntatt fra dette språkkravet:

  • Søkere fra EU/EØS-land.
  • Søkere som har fullført minst ett års studier i Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia eller USA. Søkere som har et “International Baccalaureate (IB)”-vitnemål.

Offisielt vitnemål og karakterutskrift må ettersendes innen tiltredelse i stillingen, senest 01.10.2023. Dersom din utdanningsinstitusjon ikke leverer offisielt vitnemål innen fristen, må du sende inn dokumentasjon på oppnådd mastergrad fra institusjonen til samme frist.

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • Førsteamanuensis Andre Laestadius, tlf: +47 67 23 53 73, epost: andre.laestadius@oslomet.no,
 • Gruppeleder André Brodtkorb, tlf: +47 45 61 90 70, epost: andre.brodtkorb@oslomet.no

Dersom du har administrative spørsmål til stillingen, ta kontakt med hrtkd@oslomet.no.

Søk på stillingen elektronisk via vårt rekrutteringssystem.

 

Søknadsfrist: 28.05.2023

Ref: 23/02285

 

Ansettelsestype Åremålsstilling
Arbeidstid Heltid
Lønn Stillingen lønnes i henhold til Statens lønnsregulativ
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 23/02285
Kontakt
 • Andre Laestadius, +4767235373
 • André Brodtkorb, +4745619070
Publisert 20.04.2023
Søknadsfrist 28.05.2023

Tilbake til ledige stillinger