Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Institutt for estetiske fag

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) utgjør et sterkt og mangfoldig faglig miljø med tydelig internasjonalt preg. Arbeidet gjøres i en profesjonell organisasjon som er ledende i å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger, og er langt fremme på tverrfaglig og eksternt samarbeid. Fakultet for teknologi, kunst og design er i sterk vekst og vi rekrutterer høyt kvalifiserte medarbeidere fra hele verden.
Fakultet TKD har om lag 4 000 studenter og 400 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm. Fakultetet utfører forskning og tilbyr utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innen teknologi, kunst og design.

Institutt for estetiske fag (EST) er i sterk utvikling og står foran spennende endringer de nærmeste årene. Instituttet har ca. 900 studenter og 58 ansatte. Vi tilbyr studieprogram på bachelor- og masternivå innen design, kunst og håndverk, drama- og teaterkommunikasjon, kunst og formidling, og mote og produksjon.

I tillegg har vi i et nytt PhD program: Innovasjon for bærekraft og flere videreutdanninger og praktisk-pedagogiske utdanninger i design, kunst og håndverk og drama- og teaterkommunikasjon. De fleste av utdanningene har et element av praksisopplæring som en integrert del av sin studieprogresjon og faglige innhold. Instituttet har fire forskergrupper og stor aktivitet innen eksternrettet oppdragsvirksomhet. Dette er tilknyttet instituttets enhet for livslang læring, Enhet for innovasjon og kompetanseutvikling (EIK).

Stipendiat innen kreativitet, problemløsning og bærekraftig utvikling tilknyttet lærerutdanningen i design, kunst og håndverk

Det er ledig en stipendiatstilling innen området kreativitet, problemløsning og bærekraftig utvikling, tilknyttet lærerutdanningen i design, kunst og håndverk. Stipendiatstillingen er knyttet opp mot forskningsgruppen Utdanning og samfunn og det nye Ph.d. programmet Innovation for Sustainability. Til stillingen søkes en kvalitetsdreven og iderik kandidat med sterke didaktiske og forskningsmessige kvalifikasjoner. Evne til å kunne arbeide selvstendig og strukturert så vel som å kunne delta i samarbeid og samskaping er vesentlig.

Forskningsområdet

Kreativitet og evne til problemløsning står sentralt i en tid med raske endringer og store samfunnsutfordringer. Å kunne være nysgjerrig, utforskende og utholdende er viktig, både når problem skal identifiseres og i søk etter løsningsforslag. Bærekraftsproblematikk krever løsninger som utfordrer etablerte tankesett og praksiser. Utdanning som fremmer kreativitet og evne til problemløsning er derav viktig. Det “21. århundrets ferdigheter”, er å anse som nødvendige for å fremme et transdisiplinært tankesett og ruste barn og unge i møte med en ukjent fremtid. Overordnet del av læreplanen for grunnopplæringen i norsk skole (LK20) understreker hvor viktig det er at elever oppøver forståelse for grunnleggende dilemmaer og utviklingstrekk i samfunnet. Som del av skolens undervisning skal det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling bidra til å styrke elevens bevissthet om og forståelse for hvordan sosiale, økonomiske og miljømessige forhold henger sammen. Gjennom arbeid med temaet i skolen skal elever møte et spekter av problemstillinger innen bærekraftig utvikling, fra miljø og klima til likestilling, fattigdom og utdanning. I læreplanen for kunst og håndverk knyttes bærekraftig utvikling til blant annet praktisk skapende arbeid med teknologi, materialer og produktutvikling.

Utdanningsfeltet design, kunst og håndverk står i en særstilling ved å omfatte nettopp kreativitet og problemløsning så vel som estetiske læreprosesser, utforskning i materialer og ny teknologi. Formell utdanning på samtlige nivå, fra grunnskole til høyere utdanning bidrar til å endre ideer, holdninger, verdier og vaner. Med innføringen av 5-årig lærerutdanning for design, kunst og håndverk (LUPE) er det behov for å styrke forskningsgrunnlaget, inn mot lærerutdanningen. Denne utlysningen søker etter et prosjekt som kan frembringe kunnskap om kreativitet, problemløsning og bærekraftig utvikling innen design, kunst og håndverk. Prosjektet skal ha en klar fagdidaktisk profil med nedslagsfelt i enten grunnskole, videregående opplæring og/eller lærerutdanningen. Det er forventet at prosjektet bidrar med kritiske og innovative perspektiv på utdanning innen design, kunst og håndverk, herunder perspektiv som tydeliggjør utdanningsområdets relevans for samfunnet. Hvordan den enkelte søkers prosjekt fortolker og konkretiserer utlysningen bør komme frem i søknadsbrevet og prosjektbeskrivelsen.

 

Arbeidsområde

Det er forventet at kandidaten kan arbeide selvstendig og disiplinert med et avgrenset forskningsområde som bidrar til å videreutvikle og styrke lærerutdanningen i design, kunst og håndverk. Kandidaten skal også bidra aktivt inn i forskningsgruppen Utdanning og samfunn samt delta i forskningsmiljøet generelt på instituttet. Det legges vekt på aktiv, deltagelse i forskningsvirksomhet nasjonalt, nordisk og internasjonalt.

Ansettelsen vil vare i tre år – eller, alternativt, fire år med 25% pliktarbeid, som undervisning og veiledning eller forskningsadministrativt arbeid. Ansettelse for tre- eller fire år vil diskuteres under intervjuprosessen.

Kandidaten som blir ansatt i stillingen, søker opptak ved PhD programmet Innovation for Sustainability og skal ha som mål å fullføre programmet og forsvare avhandlingen sin, innen tidsrammen for ansettelse.

 

Kvalifikasjonskrav og vilkår

 • relevant fagdidaktisk mastergrad eller hovedfag (tilsvarende 120 stp), eventuelt annen lærerutdanning (tilsvarende 300 stp) innen Design, kunst og håndverk eller tilsvarende
 • gode kommunikasjonsferdigheter på norsk og/eller et skandinavisk språk
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk

I vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på innsendt prosjektbeskrivelse.

Kandidater som allerede har en doktorgrad i nærliggende fagfelt, vil ikke kvalifiseres for opptak til doktorgradsprogrammet. Generelle kriterier for ansettelse i akademiske stillinger dekkes av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

Ansettelsen forutsetter opptak til doktorgradsprogrammet Ph.d.-programmet Innovation for Sustainability . Opptakskravet innebærer minimumkarakteren B på mastergraden og minimum karakteren C på bachelorgraden. Endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse. 

 

Følgende vil bli vurdert som en fordel:

 • gode kvalifikasjoner innenfor fagdidaktikk, forskningsmetode og analyse
 • relevant erfaring fra forsknings- og utviklingsarbeid
 • relevant praksiserfaring fra grunnskole, videregående opplæring eller høyere utdanning
 • tidligere publikasjoner med relevans for stillingen

 

Ønskede personlige egenskaper:

 • evne og kapasitet til å arbeide selvstendig, planmessig og målrettet
 • gode samhandlings- og samarbeidsevner
 • faglig engasjement og motivasjon for forskning innen profesjonsfeltet

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

 

Sakkyndig utvalg:

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Du må laste opp følgende dokumenter i søknaden innen søknadsfristen:

 • Søknadsbrev som beskriver motivasjonen din for å søke, og hva som gjør deg spesielt egnet (erfaring, kompetanse, personlige egenskaper og ferdigheter)
 • Prosjektbeskrivelse (inntil 5 sider + referanser, A4, fontstørrelse 12). Forslaget skal omfatte: Problemstilling(er), forskningsspørsmål, teoretisk forankring og metodisk tilnærming, relevant kunnskap innen forskningsområdet og en tidsplan for utdannings- og forskningsplanen. Den endelige prosjektbeskrivelsen vil bli utarbeidet i samarbeid med tildelt veileder når en søker opptak til doktorgradsprogrammet.
 • CV og kopier av vitnemål (som lister emner og karakterer) og attester. Vitnemål og attester må inkludere studiepoeng og karakterer (A–F). Bemerk at en beskrivelse av karaktersystemet ved universitetet/ landet du tok din grad må inkluderes. Dette må være et offentlig dokument med et stempel fra ditt universitet. Utenlandske diplomer må oversettes til engelsk av institusjonen som har gitt diplomet
 • Kopi av hovedoppgave/masteroppgave
 • Eventuelle andre vitenskapelige arbeid som du ønsker skal bli vurdert av sakkyndig utvalg
 • Navn og kontaktinfo (telefon og e-post) til minst 2 referanser som kan gjør rede for kompetanse og personlige egenskaper
 • Opptak til doktorgradsprogrammet Innovasjon for bærekraft forutsette at søkere fra land der engelsk ikke er førstespråk må kunne vise frem resultatet av en offisiell språktest. Følgende søkere er unntatt fra dette språkkravet:
  • Søkere fra EU/EØS-land.
  • Søkere som har fullført minst et års studier i Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia eller USA.
  • Søkere som har et “International Baccalaureate (IB)”-vitnemål
 • Følgende språkprøver er godkjent dokumentasjon: TOEFL, IELTS, Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) eller Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE). På disse prøvene skal man minst ha oppnådd disse poengsummene:
  • TOEFL: 600 (papir-basert prøve), 92 (Internet-basert prøve)
  • IELTS: 6.5, der ingen av seksjonene skal ha lavere poengsum enn 5.5 (bare Academic IELTS-prøven er godkjent).

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Dersom du har dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, ta vennligst kontakt med HR-seksjon ved Fakultet TKD: hrtkd@oslomet.no

Vær oppmerksom på at ufullstendige søknader ikke blir vurdert. Søknaden må gi klart uttrykk for dine grunner til å søke stillingen og hva som gjør deg særlig egnet til å gjennomføre doktorgradsarbeidet.

 

Vi tilbyr deg

 • Spennende jobbmulighet på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • tilgang til faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • en arbeidsplass i utvikling
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger
 • arbeidssted i Oslo sentrum med flere kulturtilbud

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017 stipendiat, NOK 501 200,-. Det blir trukket 2% i pensjonstrekk til Statens pensjonskasse. For spesielt kvalifisert søker kan høyere lønn vurderes.

Nærmere opplysninger


For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • Instituttleder Liv Klakegg Dahlin, tlf. +47 99 71 71 99
 • Forskningsgruppeleder Laila Belinda Fauske, tlf +47 90 97 17 78

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Ansettelsen forutsetter at kandidaten som ansettes må være fysisk til stede på og tilgjengelig for instituttet.

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen ”logg inn og søk stillingen”

 

Søknadsfrist:       26.03.2023

Ref:                     23/00923

 

 

Ansettelsestype FELLOW
Arbeidstid Heltid
Lønn Stillingen lønnes i henhold til Statens lønnsregulativ
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 23/00923
Kontakt
 • Liv Klakegg Dahlin, +4799717199
 • Laila Belinda Fauske, +4790971778
Publisert 17.02.2023
Søknadsfrist 30.03.2023

Tilbake til ledige stillinger