Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller og i Pilestredet, Oslo.

Ved Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, er det ledig tre faste 100% stillinger som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor innen psykisk helse, med spesielt fokus på sykepleie. Det kan også være mulig med ansettelse i en lavere stillingsprosent, gjerne i kombinasjon med relevant klinisk stilling eller annen relevant stilling. Oppstartsdato vil bli diskutert med søker.

Vi søker deg med et sterkt ønske om å være med og utvikle psykisk helsearbeid generelt, med spesielt fokus på psykiatrisk sykepleie, og som ønsker å bidra til kvalitet i forskning, kunnskapsformidling, veiledning og øvrige undervisningsaktiviteter.  Vi ønsker å etablere et tettere forsknings- og utdanningssamarbeid med helse- og omsorgstjenestene innen psykisk helsefeltet og ønsker engasjerte sykepleiere som ønsker å utvikle og formidle fagkunnskap.

Det er et stort og økende behov i samfunnet for sykepleiefaglig kompetanse innen psykisk helse og myndighetene etterspør nye utdanningsmuligheter på dette området. På nasjonalt nivå arbeides det med en spesialistutdanning for sykepleiere innen psykisk helse og rus.

De utlyste stillingene vil være knyttet til fagområdet psykisk helse med undervisning, veiledning og vurdering på bachelor-, videreutdanning- og masterprogrammene våre.

Instituttet er inne i en omorganiseringsprosess, der målet er å gå over til en tydeligere fagorganisering. Vi har utviklet nye programplaner for bachelorutdanningene, og masterporteføljen ved instituttet skal revideres i løpet av 2020.

Som førsteamanuensis/førstelektor hos oss vil du ta del i et aktivt og ambisiøst kollegium med tverrfaglig kompetanse, pedagogisk tyngde og professorkompetanse innen psykisk helsearbeid. Vi jobber kontinuerlig med fagutvikling og det er utstrakt forskningsaktivitet på instituttet med 7 forskningsgrupper, herunder forskningsgruppen innen psykisk helsearbeid, og et doktorgradsprogram innen helsevitenskap. Du vil få 35% forskningstid med mulighet for økt FOU tid basert på resultatbasert insentivtildeling.

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • initiere, medvirke til og formidle forsknings- og utviklingsarbeid
 • sammen med kolleger bidra til i utviklingen av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering
 • undervise i teori og praksis, samt følge opp og veilede studentene i den praksisrelaterte delen av utdanningene
 • bidra til utvikling og tilrettelegging av læringsaktiviteter
 • vurderings- og sensursarbeid
 • bidra til utvikling og styrking av utdanningskvalitet på bachelor-, videreutdanninger, master- og ph.d.-nivå

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har

 • norsk autorisasjon som sykepleier
 • kompetanse tilsvarende førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor
 • relevant klinisk erfaring
 • erfaring med bruk av digitale verktøy i kunnskapsformidling
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk

For stilling som førsteamanuensis kreves doktorgrad innen sykepleie eller annet relevant helsefaglig område.

For stilling som førstelektor kreves embetseksamen, hovedfag eller mastergrad og dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid innen sykepleie eller annet relevant helsefaglig område som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling.

For stilling som universitetslektor kreves ønske og vilje til å utvikle egen kompetanse til førstenivå.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Søkere må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.  

Ønskede kvalifikasjoner

 • erfaring fra undervisning og veiledning på universitets-/høgskolenivå
 • erfaring med gruppeveiledning
 • erfaring med simuleringstrening
 • pedagogiske kompetanse
 • erfaring med forskningsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering

I tillegg er det særlig ønske om følgende kvalifikasjoner:

Stilling 1:

 • relevant klinisk erfaring innen selvmord, selvskading og traumer


Stilling 2:

 • relevant klinisk erfaring fra arbeid med mennesker som komplekse og alvorlige tilstander med psykisk og somatisk lidelse


Stilling 3:

 • relevant klinisk erfaring innen rusavhengighet og psykisk lidelse

Dersom det ikke melder seg søkere med førstestillingskompetanse, kan det bli aktuelt å ansette midlertidig i stilling som universitetslektor, med krav om kvalifisering for fast ansettelse innen tre år jmf. Universitets- og høyskoleloven §6-5 (1).

Egenskaper som er nødvendige for stillingen

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • faglig engasjement
 • systematisk, strukturert og pålitelig
 • evne til å inspirere og veilede studenter og kollegaer
 • god arbeidskapasitet

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Sakkyndig vurdering og søknadsprosess

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig komite. Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komite, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider, inklusive Ph.D.-avhandling
 • gjerne to referanser med kontaktinformasjon

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen «logg inn og søk stillingen». Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt Sofie Rabo Carlsen via e-post, soca@oslomet.no.

Vi tilbyr

 • muligheter for faglig utvikling i et miljø med engasjerte kollegaer
 • mulighet til å bidra i et forskningsfelt i utvikling
 • kontakt med mangfoldig studentgruppe
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1011 førsteamanuensis/ 1198 førstelektor, lønnstrinn 60-74, dvs. kroner 532 300-691 400 pr. år/ 1009 universitetslektor, lønnstrinn 51-66, dvs. kroner 456 400-594 400. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingene kan du kontakte:

 • instituttleder Marit Kirkevold, tlf. 67 23 58 59, e-post Marit.Kirkevold@oslomet.no
 • fungerende studieleder Elisabeth Wille, tlf. 48265156, e-post Elisabeth.wille@oslomet.no
 • for spørsmål av administrativ karakter, kontakt Sofie Rabo Carlsen, e-post soca@oslomet.no

 

Søknadsfrist: 15.12.20

Ref: 20/08986

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Etter avtale
Lønn Kr. 532.300 - 691.400 / Kr. 456.400 - 594.400
Antall ledige stillinger 3
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 20/08986
Kontakt
 • Marit Kirkevold, 67235859
 • Elisabeth Wille, 48265156
Publisert 18.11.2020
Søknadsfrist 15.12.2020

Zurück zu Stellenangeboten