Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM), Institutt for sosialfag

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr utdanninger på alle gradsnivåer, samt årsstudier, videreutdanninger og oppdragsundervisning. Fakultetet har et aktivt forskningsmiljø. Det er om lag 280 tilsatte og rundt 4400 studenter knyttet til fakultetet, som holder til i Pilestredet i Oslo sentrum.

Institutt for sosialfag har rundt 90 medarbeidere og ca. 1250 studenter og er lokalisert sentralt i Oslo. Det representerer det største fagmiljøet i Norge innen det sosialfaglige feltet.

Det er ledig stilling som 3- årig stipendiat ved Institutt for sosialfag innen temaet funksjonshemming og barnevern. Studien vil være en del av det større forskningsprosjektet ‘Care and Disability in Child Welfare Services’ (Care and Disability in CWS).  

Som søker står du fritt til å skrive en prosjektbeskrivelse innenfor rammen av temaområdet funksjonshemming og barnevern. Fokus kan være på fysiske, psykiske, kognitive funksjonshemminger eller sansetap hos barnet selv eller foreldre. Forskningsspørsmål kan belyses fra fagpersoners ståsted eller foreldre/fosterforeldre/barn og unges ståsted. Mulige forskningsområder kan være: Hvordan ivaretas barn og unge med ulike typer funksjonshemminger som er i barnevernet? Hvordan tematiseres funksjonshemming i familier som mottar tjenester av ansatte i barnevernet? Et mulig fokus kan være minoritetsfamilier. I dette ligger det også hvilke andre velferdstjenester barnevernet samarbeider med. Et annet mulig perspektiv kan være foreldre med kognitiv svikt, og hvordan barnevernet jobber med disse foreldrene i vurdering av tiltak. 

Som deltaker i prosjektet ‘Care and Disability in CWS’ vil det gis tilgang til foreliggende kvalitative data. 

Vilkår for tiltredelse i stillingen er opptak på doktorgradsprogrammet i samfunnsvitenskap, spesialisering i sosialt arbeid og sosialpolitikk . 

Kvalifikasjoner og vilkår
 
Du må ha:

 • utdanning innen sosialt arbeid eller barnevern, eller andre relevante samfunnsvitenskapelige fag på hovedfags- eller mastergradsnivå (120 studiepoeng). Søker må ha B eller bedre på masteroppgaven og gjennomsnittskarakter tilsvarende B eller bedre på mastergraden. I særskilte tilfeller kan søkere med karakteren C vurderes. I slike tilfeller vil særlig relevant erfaring knyttet til eget forskningsprosjekt og/eller vitenskapelig publisering bli vektlagt.
 • god metodekompetanse
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk og på engelsk
 • gode analytiske ferdigheter
 • kapasitet til å arbeide selvstendig, planmessig og målrettet
 • faglig engasjement

Det er en fordel om du har: 

 • god kjennskap til teoretiske perspektiver på barnevernsfaglig arbeid og/eller forskningsfeltet ‘disability’.
 • relevant erfaring fra feltet
 • gode samarbeidsevner

Vi tilbyr deg

 • muligheter for faglig utvikling i et stort og inspirerende fag- og forskningsmiljø
 • deltakelse i et internasjonalt forskningskollegium med mulighet for studieopphold ved andre forsknings- og utdanningsinstitusjoner
 • deltagelse i en eller flere av instituttets forskningsgrupper
 • et hyggelig stipendiatmiljø
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Søkeren skal sende inn fullstendig prosjektbeskrivelse med søknaden. 

Prosjektbeskrivelsen skal være på maks 10 sider og skrives på skandinavisk språk eller engelsk, og skal inneholde

 • problemstilling(er), teoretisk forankring og metodisk tilnærming
 • beskrivelse av kunnskapsbehov og avhandlingens bidrag til forskningen i feltet
 • plan for gjennomføring av doktorgradsstudiet, inkludert tidsplan og hvilke artikler som er planlagt
 • eventuelt planlagt opphold ved et relevant utenlandsk universitet
 • referanseliste 

I vurderingen av søkere vil det bli lagt særlig vekt på grunnleggende kvalifikasjoner (karakterer, faglige kvalifikasjoner og tidligere erfaring) og innsendt prosjektbeskrivelse. Beskrivelsen må være på et faglig nivå som gjør det sannsynlig at prosjektet vil føre frem til doktorgrad innen en treårsperiode. For søkere med undervisningskompetanse som er relevant for instituttet kan det gjøres avtale om fireårig tilsetting med 25% pliktarbeid.

Sakkyndig komite

Som søker vil du bli vurdert av en sakkyndig komite. 

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter: 

 • CV, attester og vitnemål
 • prosjektbeskrivelse skrevet på skandinavisk språk eller engelsk (maks 10 sider inkl. referanseliste)
 • hovedoppgave eller masteroppgave
 • eventuelle andre vitenskapelige arbeider
 • liste over eventuelle publikasjoner og presentasjoner ved internasjonale seminarer/konferanser

Søknader som sendes inn uten vedleggene som er nevnt ovenfor vil ikke bli vurdert.

Vitnemål, attester og publikasjoner må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Dersom vi får mer enn 20 kvalifiserte søkere til stillingen, vil det bli etablert en presilingskomite for å sile ut de mest kvalifiserte søkerne før sakkyndig utvalg vurderer søkerne.

For øvrige opplysninger om stillingen kontakt

 • Prosjektleder: Førsteamanuensis Wenche Bekken, tlf: 67 23 63 13, wenche.bekken@oslomet.no
 • Instituttleder: Professor Anne Britt Djuve, tlf: 67237339
 • Leder for Ph.D. programmet i sosialt arbeid og sosialpolitikk: Professor Amy Østertun Geirdal, tlf: 67238150/ 481 96 620

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, stipendiat. Årslønn: 532 200.

Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og last ned ovenfornevnte vedlegg ved å benytte knappen ”søk stillingen”.  Ved behov for teknisk assistanse kontakt: Tore Vogt, 67 23 80 28 eller e-post: torevo@oslomet.no.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Ansettelsestype FELLOW
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Våren 2024
Lønn 532 200.
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 23/06543
Kontakt
 • Wenche Bekken, 67236313
 • Anne Britt Djuve, 67237339
 • Amy Østertun Geirdal, 48196620
Publisert 06.12.2023
Søknadsfrist 01.02.2024

Tilbake til ledige stillinger