Fakultet for helsevitenskap (HV)

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for helsevitenskap tilbyr høyere utdanning innen helsefag og har også forsknings- og utviklingsaktiviteter innen fagområdet.

1-2 kliniske stipendiatstillinger ved Fakultet for helsevitenskap (HV) tilknyttet kliniske enheter ved Akershus Universitetssykehus – brobyggerstillinger mellom universitet og praksisfelt

Ved OsloMet – storbyuniversitetet (OsloMet) er det ledig en, muligens to, åremålsstillinger som kliniske stipendiater. Stipendiatstillingene knyttes til kliniske felt der OsloMet har studenter i praksis. De kliniske stipendiatstillingene er brobyggerstillinger der 60 % av stillingen knyttes til arbeid med et ph.d. -prosjekt og 40 % knyttes til utvikling av gode læringsarenaer for universitetets studenter i praksisfeltet.

Stipendiatperioden vil ha en varighet på fem år. Stipendiatene vil være ansatt på Fakultet for helsevitenskap, OsloMet, men vil ha delt arbeidsted mellom universitetet (60% forskning) og en enhet ved Akershus Universitetssykehus (Ahus) (40 % praksisutvikling). I forskningsdelen av stillingen er det ønskelig at stipendiatene knyttes til et fagmiljø og en forskningsgruppe på universitetet, med veiledning derfra. I tillegg bør kandidatene har tilknytning til et forskningsmiljø og til veiledning ved Ahus.

I disse brobyggerstillingene ønsker vi å knytte forskning og praksis tett sammen. I praksisdelen vil stipendiatene ha fokus på utvikling av praksis som en god læringsarena, for eksempel ved å støtte kunnskapsbasert praksis, bistå i veiledning av praksisveiledere og ansatte i fagutviklingsstillinger, samt være et bindeledd mellom praksisstedet og universitetet. Forskningsprosjektet skal forankres i praksis og ta utgangspunkt i problemstillinger som praksis og gjerne pasientene anser som relevante.

Det er et krav for prosjektet at det utarbeides etter prinsipper for behovsidentifisert forskning inspirert av James Lind Alliance (http://www.jla.nihr.ac.uk/about-the-james-lind-alliance/). Dette innebærer at prosjektbeskrivelsen som vedlegges søknaden ikke trenger å beskrive konkrete forskningsspørsmål, men må skissere en relevant tematikk, men der de konkrete problemstillingene ikke er klare fordi de utvikles i samarbeid med praksis (helsepersonell, pasienter, pårørende) som første fase i prosjektet. De en til to kliniske stipendiatene skal sammen med åtte andre inngå i en ny satsning på praksisnær forskning på fakultetet og vil samles i Brobyggerskolen. Brobyggerskolen er en form for forskerskole for de kliniske stipendiatene der bl. a. innføring i behovsidentifisert forskning vil stå i fokus.

Arbeidsoppgaver – forskning (60%):

 • arbeid med ph.d. -prosjekt med praksisnær problemstilling
 • følge ph.d. -programmet i helsevitenskap på OsloMet
 • delta i Brobyggerskolen ved fakultetet
 • delta aktivt i forskningsgruppe ved helsefakultetet
 • være tilknyttet forskningsmiljø/gruppe ved Ahus

Arbeidsoppgaver – utdanning og praksis (40%):

 • utvikle nye modeller for praksis
 • bistå i undervisning og veiledning av praksisveiledere
 • støtte fagutvikling, slik som kunnskapsbasert praksis og pasientsikkerhet
 • være en brobygger mellom praksisfelt og utdanning

Det er utstrakt forskningsaktivitet ved Fakultet for helsevitenskap og disse stillingene skal knyttes til ph.d.-programmet i helsevitenskap. Fakultetet har en rekke forskningsgrupper og stipendiaten bør knytte seg til en av disse. Vi anbefaler aktuelle kandidater å ta kontakt med forskningsgruppene i forkant av innsending av søknaden.

Kvalifikasjonskrav

 • relevant helsefaglig bakgrunn
 • relevant mastergrad/ hovedfag innen helsefag
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner

 • praksiserfaring fra relevant klinisk enhet
 • tilknytning til relevant forskningsmiljø

Ønskede egenskaper

 • høy motivasjon og god arbeidskapasitet
 • god samarbeidsevne
 • evne til selvstendig arbeid

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt for en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi tilbyr deg

 • muligheter for faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • en arbeidsplass i utvikling
 • pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdstilbud

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen / forskningsprosjektet, kontakt:

 • Prodekan for utdanning Ingrid Narum, ingridn@oslomet.no, tlf 41626567
 • Prodekan for FoU Sølvi Helseth, solvi@oslomet.no, tlf.90020278
 • Avdelingsleder Karin Anne Vassbakk, Karin.Anne.Vassbakk@ahus.no, 48092669
 • Avdelingsleder Vibeke Kristiansen, Vibeke.Kristiansen@ahus.no, 95780709

For spørsmål av administrativ karakter, kontakt seniorrådgiver Turi Tysseland: turi.tysseland@oslomet.no
For spørsmål om opptak til doktorgradsprogrammet, kontakt seniorrådgiver Kim Henrik Ruud: kim-henrik.ruud@oslomet.no

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, lønn kr. 449 400 som startlønn.

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, benytt knappen «send søknaden».

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • prosjektskisse på max 3000 ord
 • søknad, CV og kopier av vitnemål og attester
 • motivasjon for å starte og gjennomføre en doktorgrad i kombinasjon med å utvikle praksis
 • masteroppgaver/ hovedoppgave og eventuelt andre vitenskapelige arbeid som du ønsker vurdert.
 • eventuelt liste over egne publikasjoner 

Vilkår:

 • vitnemål og karakterutskrift må inneholde ECTS-skala (A-F). Utenlandske vitnemål må være oversatt til engelsk. Oversettelser må være autorisert.
 • utenlandsk utdanning skal fortrinnsvis være godkjent på forhånd, og bekreftet kopi av godkjenningsbrev bør vedlegges
 • opptak til doktorgradsprogrammet i helsevitenskap er en forutsetning for å tiltre i stillingen
 • hovedveileder må være ansatt på fakultet for helsefag

Ufullstendig søknad vil ikke bli vurdert.

Søknadsfrist:   01.02.19

Ref:                 18/06451


 

 

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til

HR Excellence in Research (HRS4R).

 

 Ansettelsestype Stipendiat
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted OsloMet - Storbyuniversitetet
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/06451
Kontakt
 • Prodekan Ingrid Narum, OsloMet, 41626567
 • Prodekan Sølvi Helseth, OsloMet, 90020278
 • Avdelingsleder Karin Anne Vassbakk, Ahus, 48092669
 • Avdelingsleder Vibeke Kristiansen, Ahus, 95780709
Publisert 17.12.2018
Søknadsfrist 01.02.2019

返回职位空缺页面